Sustainable and Innovative Bridge Engineering Research Center
 

Full-time Staff

Information Sources: Original Release date: 2015-01-31 Views:

Director

  Professor Bruno Briseghella

  Professor Baochun Chen

 

Research Staff


 Professor                     

Yizhou Zhuang       Weidong Zhuo


 Researcher 

 Qingxiong Wu       Jiangang Wei


 Associate Researcher

  Junping Liu          Xinyi Huang          Qingwei Huang


 Assistant Researcher 

YanYang      Junqing Xue    Ying Sun    Kangming Chen    Libo Chen     Rui Dong    Leqia He

Zhaohui Chen

 

Administrative Staff

Assistant Researcher 

Yucai Zhong

 


Copyright©2010 Sustainable and Innovative Bridge Engineering Research Center of Fuzhou University
Qi Shan Campus of Fuzhou University, 2 Xue Yuan Road, University Town, Fuzhou, Fujian 350108 P. R. CHINA